การนำเสนอ

posted on 23 May 2008 13:33 by supranee-ssp

การนำเสนอ 1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอ           

การนำเสนอเป็นหนึ่งในทักษะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่ตน  

เพราะเป็นทางนำมาซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน  แผนงาน  โครงการและความคิดต่างๆ  

เสนอเพื่อให้มีการรับรอง  หรือ  อนุมัติ  นับว่าเป็นสิงสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต 

เป็นที่น่าเสียดายที่รายงานต่างๆ   ซึ่งจัดทำมาอย่างดีด้วยความวิริยะอุตสาหะ 

ใช้เวลามากมายกลับไม่ได้รับความสนใจ  และ ไม่เป็นที่ยอมรับความคิดที่ดีมีคุณค่าได้จัดทำขึ้นเป็นแผนงาน หรือ โครงการดีๆ ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์เป็นอย่างดีมาแล้ว  กลับไม่ได้รับการอนุมัติเพียงเพราะขาดการนำเสนอที่ดี           

หากท่านมีความคิดว่าจะทำอะไร (Idea)  หรือมีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  นำมาจัดทำเป็นแผนโครงการที่รอบคอบ สมบูรณ์  แต่ไม่สามารถนำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ  สนใจ  และเข้าใจถึงความจำเป็น  ความสำคัญ  และเห็นคุณค่าจนเกิดการยอมรับ  ก็จะเกิดการสูญเปล่าทั้งความคิด และเวลาจนอาจเป็นผลให้เกิดความท้อแท้ใจ  และท้อถอยหมดกำลังใจทำงานก็เป็นได้            

การที่จะประสพความสำเร็จ  ในการนำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมาย  และความสำคัญของการนำเสนออย่างถ