ความหมายของท้องถิ่น

posted on 29 May 2008 16:09 by supranee-ssp

ท้องถิ่น

         คำว่า" ท้องถิ่น " ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  (2546:511)  ให้ความหมายไว้ว่ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ    ซึ่งเน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ     ที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญและยังมีความหมายที่กำหนดขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง  หรือเป็นหน่วยงานระดับรองไปจากหน่วยงานใหญ่ ได้แก่  หมู่บ้าน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  เป็นต้น   

คำว่า ท้องถิ่น  จึงขึ้นอยู่กับการจำกัดขอบเขตทางพื้นที่ดังกล่าวแล้ว  และเมื่อนำไปใช้ประกอบกับคำใด  จะให้ความหมายเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น  เช่น  ประเพณีท้องถิ่น  พืชประจำท้องถิ่น  เป็นต้น         

เอกรินทร์  สีมหาศาลและปรีชา  นุ่มสุข ( 2540: 2 ) กล่าวว่า " ท้องถิ่น " หมายถึง  การกำหนดขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ปรากฎในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาพสังคม  ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ระดับย่อยรองไปจากสังคมใหญ่          

สรุปได้ว่า  "ท้องถิ่น " หมายถึงถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มหรือหน่วยของพื้นที่ย่อยลงมา  ตั้งแต่บ้าน มู่บ้าน   ตำบล  อำเภอ  เทศบาล  จังหวัด  ในทำนองเดียวกัน  

ถ้าจะกล่าวถึงท้องถิ่นในลักษณะ  ที่เป็นขอบเขตชุมชนใดชุมชนหนึ่งสิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือ  สภาพของท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไร   มีความเจริญก้าวหน้าหรือหล้าหลังเพียงใด   ภาวะการครองชีพของผู้คนในชุมชนเป็นเช่นใด  ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานเฉพาะชุมชนนั้นๆ   โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม   วัฒนธรรม  สภาพเศรษฐกิจและลักษณะของการเมือง  การปกครอง    การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านศรษฐกิจ    การเมือง   สังคมรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ  มีแนวโน้มจะพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมให้มากขึ้น     แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องเตรียมประชากรของประเทศและท้องถิ่น    พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข   

edit @ 29 May 2008 16:14:00 by supranee-ssp

edit @ 29 May 2008 16:15:51 by supranee-ssp

Comment

Comment:

Tweet

#137 By (1.179.154.41|1.179.154.41) on 2015-09-01 11:42

#136 By (49.230.79.89|49.230.79.89) on 2015-08-26 19:13

#135 By (106.0.194.169|106.0.194.169) on 2015-08-18 12:59

ท้องถิ่น คือ ที่อยู่อาศัยของคนที่อยู่รวมกัน ไม่ได้กำหนดขนาด แต่มีขอบเขต ขนาดแบ่งตามเขตปกครอง อาจเล็ก หรือใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การศึกษาท้องถิ่น ต้องแยกศึกษา ตามหัวข้อที่สนใจและกำหนดให้ชัดเจน เช่น สภาพของท้องถิ่น ความเจริญก้าวหน้า ภาวะการครองชีพ วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ

#134 By วิชัย สุพล (1.20.202.54|1.20.202.54) on 2015-07-14 09:17

#133 By กดก (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:49

ชอบเเกนะโว๊ย

#132 By (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:48

กเข้าใจแล้วแต่มันยาวเกินๆๆๆsad smile sad smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#131 By รัก (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:47

เข้าใจแบ้วว

#130 By ฟ้า (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:47

 ออคะ

#129 By (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:46

sad smile

#128 By Jenny (49.230.179.235|49.230.179.235) on 2015-06-06 20:08

wink

#127 By (202.173.217.129|202.173.217.129) on 2015-05-29 09:30

confused smile

#126 By (171.5.41.77|171.5.41.77) on 2015-05-21 18:51

#125 By กฟก (202.29.179.196|202.29.179.196) on 2015-01-22 14:30

สบายดีคอมพิวเตอร์ทุกคน

#124 By (101.51.189.200|101.51.189.200) on 2015-01-14 12:28

#123 By (1.46.163.107|1.46.163.107) on 2015-01-05 18:39


#122 By (1.46.163.107|1.46.163.107) on 2015-01-05 18:39


#121 By (1.46.163.107|1.46.163.107) on 2015-01-05 18:39

#120 By (1.46.163.107|1.46.163.107) on 2015-01-05 18:37

#119 By phone (1.0.212.212|1.0.212.212) on 2014-12-22 18:28

#118 By (118.175.151.231|10.0.1.107, 118.175.151.231) on 2014-07-26 17:06

#117 By (49.230.156.248|49.230.156.248) on 2014-07-16 17:21

ััีัุัีีั

#116 By (113.53.172.140|113.53.172.140) on 2014-07-03 16:49

เจ๋ง

#115 By (182.93.204.66|182.93.204.66) on 2014-06-06 09:47

 

#114 By (182.93.204.66|182.93.204.66) on 2014-06-06 09:44

ไอย่ะเยอะจัง

#113 By (1.0.168.62|1.0.168.62) on 2014-05-22 20:17

open-mounthed smile

#112 By (1.0.152.105|1.0.152.105) on 2014-05-20 21:01

question confused smile

#111 By (183.88.251.154|183.88.251.154) on 2014-03-20 14:28

big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#110 By (223.206.243.67|223.206.243.67) on 2014-03-05 11:45

Hello! aebggbd interesting aebggbd site! I'm really like it! Very, very aebggbd good!

#109 By (109.230.149.49|109.230.149.49) on 2014-02-07 09:20

Hello! dbfafdc interesting dbfafdc site! I'm really like it! Very, very dbfafdc good!

#108 By (49.212.213.47|49.212.213.47) on 2014-02-07 09:20

Hello! faaebfc interesting faaebfc site! I'm really like it! Very, very faaebfc good!

#107 By (54.193.53.55|54.193.53.55) on 2014-02-07 09:20

Hello! adgdakd interesting adgdakd site! I'm really like it! Very, very adgdakd good!

#106 By (177.2.16.44|177.2.16.44) on 2014-01-31 00:29

Hello! dbdefbf interesting dbdefbf site! I'm really like it! Very, very dbdefbf good!

#105 By (125.1.45.25|125.1.45.25) on 2014-01-31 00:29

Hello! eakedag interesting eakedag site! I'm really like it! Very, very eakedag good!

#104 By (97.77.104.22|97.77.104.22) on 2014-01-31 00:29

Very nice site!

#103 By euppupeo (103.7.57.18|82.220.3.15) on 2013-06-19 16:30

Hello! gddakff interesting gddakff site! I'm really like it! Very, very gddakff good!

#102 By ittwpirt (103.7.57.18|124.126.126.7) on 2013-06-19 16:27

cry คืออะไรquestion embarrassed

#101 By สองพี่น้องน.ป (103.7.57.18|223.207.190.47) on 2013-02-07 21:18

Very nice site!

#100 By oryryept (103.7.57.18|86.57.152.146) on 2012-11-20 10:46

Hello! ekaecdb interesting ekaecdb site! I'm really like it! Very, very ekaecdb good!

#99 By ytoypuww (103.7.57.18|93.84.115.146) on 2012-11-20 10:44

Very nice site!

#98 By tpwtieto (103.7.57.18|92.235.48.65) on 2012-08-01 18:17

Hello! dkegebd interesting dkegebd site! I'm really like it! Very, very dkegebd good!

#97 By pwoirrtu (103.7.57.18|92.235.48.65) on 2012-08-01 18:14

#96 By enooEUn (103.7.57.18|110.171.24.160) on 2012-05-25 20:46

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#95 By pp (113.53.176.69) on 2011-10-27 17:04

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#94 By pompam (113.53.176.69) on 2011-10-27 16:41

ขอบคุณค่ะbig smile open-mounthed smile confused smile question surprised smile wink double wink

#93 By น้องเจน (118.173.166.195) on 2011-07-02 17:26

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#92 By แนน ป.6 (125.25.248.49) on 2011-06-06 17:41

comment2, Viagra, newport cigarettes, cheap viagra, cheapest cialis, Acomplia, adult sim dating games, jewish dating sites, viagra,

#90 By cialis (59.160.209.67) on 2010-10-19 13:01

comment2, Viagra, newport cigarettes, cheap viagra, cheapest cialis, Acomplia, adult sim dating games, jewish dating sites, viagra,

#90 By cialis (88.84.190.66) on 2010-10-19 13:01

comment4, viagra, adult dating new zealand, cialis, order viagra, adult dating web site, adipex, discount phentermine, Gay Dating,

#89 By cheap cialis.jnsk.com link (174.143.247.84) on 2010-10-19 08:25

comment4, Viagra, adult dating, cialis.com, tourney cigarettes, online viagra supply, cigarettes, Acomplia, generic cialis price, ts adult dating, Dating Sites, cheap adipex-p, cialis professional 60 pills, 100 free sex dating, adult dating online services, phentermine without prescription, gay singles dating personal,

#88 By Sex Dating (195.62.115.62) on 2010-10-19 05:26