ความหมายของท้องถิ่น

posted on 29 May 2008 16:09 by supranee-ssp

ท้องถิ่น

         คำว่า" ท้องถิ่น " ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  (2546:511)  ให้ความหมายไว้ว่ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ    ซึ่งเน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ     ที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญและยังมีความหมายที่กำหนดขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง  หรือเป็นหน่วยงานระดับรองไปจากหน่วยงานใหญ่ ได้แก่  หมู่บ้าน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  เป็นต้น   

คำว่า ท้องถิ่น  จึงขึ้นอยู่กับการจำกัดขอบเขตทางพื้นที่ดังกล่าวแล้ว  และเมื่อนำไปใช้ประกอบกับคำใด  จะให้ความหมายเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น  เช่น  ประเพณีท้องถิ่น  พืชประจำท้องถิ่น  เป็นต้น         

เอกรินทร์  สีมหาศาลและปรีชา  นุ่มสุข ( 2540: 2 ) กล่าวว่า " ท้องถิ่น " หมายถึง  การกำหนดขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ปรากฎในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาพสังคม  ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ระดับย่อยรองไปจากสังคมใหญ่          

สรุปได้ว่า  "ท้องถิ่น " หมายถึงถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มหรือหน่วยของพื้นที่ย่อยลงมา  ตั้งแต่บ้าน มู่บ้าน   ตำบล  อำเภอ  เทศบาล  จังหวัด  ในทำนองเดียวกัน  

ถ้าจะกล่าวถึงท้องถิ่นในลักษณะ  ที่เป็นขอบเขตชุมชนใดชุมชนหนึ่งสิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือ  สภาพของท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไร   มีความเจริญก้าวหน้าหรือหล้าหลังเพียงใด   ภาวะการครองชีพของผู้คนในชุมชนเป็นเช่นใด  ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานเฉพาะชุมชนนั้นๆ   โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม   วัฒนธรรม  สภาพเศรษฐกิจและลักษณะของการเมือง  การปกครอง    การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านศรษฐกิจ    การเมือง   สังคมรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ  มีแนวโน้มจะพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมให้มากขึ้น     แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องเตรียมประชากรของประเทศและท้องถิ่น    พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข   

edit @ 29 May 2008 16:14:00 by supranee-ssp

edit @ 29 May 2008 16:15:51 by supranee-ssp

Comment

Comment:

Tweet

#137 By (1.179.154.41|1.179.154.41) on 2015-09-01 11:42

#136 By (49.230.79.89|49.230.79.89) on 2015-08-26 19:13

#135 By (106.0.194.169|106.0.194.169) on 2015-08-18 12:59

ท้องถิ่น คือ ที่อยู่อาศัยของคนที่อยู่รวมกัน ไม่ได้กำหนดขนาด แต่มีขอบเขต ขนาดแบ่งตามเขตปกครอง อาจเล็ก หรือใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การศึกษาท้องถิ่น ต้องแยกศึกษา ตามหัวข้อที่สนใจและกำหนดให้ชัดเจน เช่น สภาพของท้องถิ่น ความเจริญก้าวหน้า ภาวะการครองชีพ วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ

#134 By วิชัย สุพล (1.20.202.54|1.20.202.54) on 2015-07-14 09:17

#133 By กดก (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:49

ชอบเเกนะโว๊ย

#132 By (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:48

กเข้าใจแล้วแต่มันยาวเกินๆๆๆsad smile sad smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#131 By รัก (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:47

เข้าใจแบ้วว

#130 By ฟ้า (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:47

 ออคะ

#129 By (1.20.137.17|1.20.137.17) on 2015-07-01 10:46

sad smile

#128 By Jenny (49.230.179.235|49.230.179.235) on 2015-06-06 20:08

wink

#127 By (202.173.217.129|202.173.217.129) on 2015-05-29 09:30

confused smile

#126 By (171.5.41.77|171.5.41.77) on 2015-05-21 18:51

#125 By กฟก (202.29.179.196|202.29.179.196) on 2015-01-22 14:30

สบายดีคอมพิวเตอร์ทุกคน

#124 By (101.51.189.200|101.51.189.200) on 2015-01-14 12:28

#123 By (1.46.163.107|1.46.163.107) on 2015-01-05 18:39


#122 By (1.46.163.107|1.46.163.107) on 2015-01-05 18:39


#121 By (1.46.163.107|1.46.163.107) on 2015-01-05 18:39

#120 By (1.46.163.107|1.46.163.107) on 2015-01-05 18:37

#119 By phone (1.0.212.212|1.0.212.212) on 2014-12-22 18:28

#118 By (118.175.151.231|10.0.1.107, 118.175.151.231) on 2014-07-26 17:06

#117 By (49.230.156.248|49.230.156.248) on 2014-07-16 17:21

ััีัุัีีั

#116 By (113.53.172.140|113.53.172.140) on 2014-07-03 16:49

เจ๋ง

#115 By (182.93.204.66|182.93.204.66) on 2014-06-06 09:47

 

#114 By (182.93.204.66|182.93.204.66) on 2014-06-06 09:44

ไอย่ะเยอะจัง

#113 By (1.0.168.62|1.0.168.62) on 2014-05-22 20:17

open-mounthed smile

#112 By (1.0.152.105|1.0.152.105) on 2014-05-20 21:01

question confused smile

#111 By (183.88.251.154|183.88.251.154) on 2014-03-20 14:28

big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#110 By (223.206.243.67|223.206.243.67) on 2014-03-05 11:45

Hello! aebggbd interesting aebggbd site! I'm really like it! Very, very aebggbd good!

#109 By (109.230.149.49|109.230.149.49) on 2014-02-07 09:20

Hello! dbfafdc interesting dbfafdc site! I'm really like it! Very, very dbfafdc good!

#108 By (49.212.213.47|49.212.213.47) on 2014-02-07 09:20

Hello! faaebfc interesting faaebfc site! I'm really like it! Very, very faaebfc good!
<