ความหมายของท้องถิ่น

posted on 29 May 2008 16:09 by supranee-ssp

ท้องถิ่น

         คำว่า" ท้องถิ่น " ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  (2546:511)  ให้ความหมายไว้ว่ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ    ซึ่งเน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ     ที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญและยังมีความหมายที่กำหนดขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง  หรือเป็นหน่วยงานระดับรองไปจากหน่วยงานใหญ่ ได้แก่  หมู่บ้าน ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  เป็นต้น   

คำว่า ท้องถิ่น  จึงขึ้นอยู่กับการจำกัดขอบเขตทางพื้นที่ดังกล่าวแล้ว  และเมื่อนำไปใช้ประกอบกับคำใด  จะให้ความหมายเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น  เช่น  ประเพณีท้องถิ่น  พืชประจำท้องถิ่น  เป็นต้น         

เอกรินทร์  สีมหาศาลและปรีชา  นุ่มสุข ( 2540: 2 ) กล่าวว่า " ท้องถิ่น " หมายถึง  การกำหนดขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ปรากฎในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาพสังคม  ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ระดับย่อยรองไปจากสังคมใหญ่          

สรุปได้ว่า  "ท้องถิ่น " หมายถึงถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มหรือหน่วยของพื้นที่ย่อยลงมา  ตั้งแต่บ้าน มู่บ้าน   ตำบล  อำเภอ  เทศบาล  จังหวัด  ในทำนองเดียวกัน  

ถ้าจะกล่าวถึงท้องถิ่นในลักษณะ  ที่เป็นขอบเขตชุมชนใดชุมชนหนึ่งสิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือ  สภาพของท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไร   มีความเจริญก้าวหน้าหรือหล้าหลังเพียงใด   ภาวะการครองชีพของผู้คนในชุมชนเป็นเช่นใด  ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานเฉพาะชุมชนนั้นๆ   โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม   วัฒนธรรม  สภาพเศรษฐกิจและลักษณะของการเมือง  การปกครอง    การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านศรษฐกิจ    การเมือง   สังคมรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ  มีแนวโน้มจะพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมให้มากขึ้น     แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องเตรียมประชากรของประเทศและท้องถิ่น    พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข   

edit @ 29 May 2008 16:14:00 by supranee-ssp

edit @ 29 May 2008 16:15:51 by supranee-ssp

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

....ว่าแต่ทำไมต้องท้องด้วย
....ท้อง(ที่), ท้อง(ร่อง), (สุด)ท้อง, ท้อง(ทุ่ง), ท้อง(มาน)?????
'block cool!'

#1 By BOB_SPOKESMAN OF BROKU on 2008-05-29 16:34

เป็นเนื้อหาที่ดีมาก เพราะเราได้รู้ว่าความหมายของคำว่าท้องถิ่น คือไร และเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร
จาการที่หนูได้อ่าน และได้รู้ถึงความหมายของท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นก็คือ ขอบเขต พื้นที่ หรือขอบเขตความรับผิดชอบต่างๆ

การที่เราจะเจริญก้าวหน้าได้นั้น "ท้องถิ่น" ที่เราอยู่ก็ต้องมีองค์ประกอบที่ดี มีพื้นฐานและชุมชนที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ท้องถิ่นของเราจึงจะเจริญและพัฒนาต่อไปได้

หนูคิดว่า ถ้าเริ่มจากความมีรับผิดชอบต่อขอบเขตหน้าที่ของตัวเอง ก็จะสามารถพัฒนาหลายๆอย่างต่อไปได้ค่ะ

#3 By กมลธร ม.4/2 เลขที่ 11 (119.42.71.212) on 2008-06-03 14:58

หนูได้อ่านแล้ว ก็ได้รู้ถึงความหมายของคำว่าท้องถิ่น คือ ถิ่นที่ตั้งของมนุษย์ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่
และเราควรคำนึงถึงหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสม เมื่อเราทำหน้าที่ของเราได้ดีแล้ว จึงมาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของเราได้เจริญต่อไป

#4 By พิมพ์ชนก ม.4/2 เลขที่13 (119.42.71.212) on 2008-06-03 15:00

จากที่นู๋ได้อ่านบทความของอาจารย์แล้วทำให้นู๋ได้ความรู้มากมายคะ

ขอบคุณอาจารย์มากๆนะค่ะ ที่ทำให้นู๋ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นconfused smile

#5 By ปวันัรตน์ สุคนธ์ภัทร ม.4/2 เลขที่37 (125.25.253.33) on 2008-06-03 15:29

ได้รับความรู้มากๆค่ะ ทำให้หนูได้รู้ว่าความเจริญก้าวหน้าหรือภาวะการครองชีพของผู้คนในชุมชน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของชุมชนทั้งสิ้น และถ้าต้องการท้องถิ่นหรือชุมชนที่สงบสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดำเนินไปอย่างเป็นสุข เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่double wink

#6 By กนกวรรณ ม.4/2 เลขที่ 12 (119.42.71.212) on 2008-06-03 15:29


รู้จักคำว่า "ท้องถิ่น"มานานแล้ว
เพิ่งรู้ความหมายที่ชัดเจน

และเห็นด้วยกับประโยคที่บอกว่า
มีแนวโน้มจะพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรม
ซึ่งทำให้คิดที่จะเตรียมตัวรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อไปbig smile

#7 By มนัสนันท์ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 14 (119.42.71.212) on 2008-06-03 15:31

มีความรู้มากมาย ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถจัดการกับภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง ทำให้เราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

#8 By สินี ม.4/2 เลขที่18 (119.42.71.212) on 2008-06-03 15:33

ได้ทราบความหมายของ "ท้องถิ่น" ลึกซึ้งขึ้น และเกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยbig smile

#9 By ภูวริทธิ์ m.4/3 no.11 (119.42.65.211) on 2008-06-04 10:28

นำไปพิจารณาว่าท้องทิ่นของตนเองเป็นอย่างไร ท้องถิ่นมีความก้าวหน้าเพียงใด และสามารถนำไปพัฒนาชีวิตตนเองได้

#10 By ภัคจิรา 4/3 เลขที่16 (119.42.65.43) on 2008-06-04 10:35

บทความที่อ่านมาทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจคำว่าท้องถิ่นมากขึ้น
เพราะก่อนที่จะได้อ่านบทความข้าพเจ้าเข้าใจว่าท้องถิ่นก็คือที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่กันเป็นชุมชน แต่ความหมายของท้องถิ่นจริงๆแล้วมีมากกว่านั้น

#11 By กรกช 4/3 เลขที่28 (119.42.65.43) on 2008-06-04 10:35

ได้ทราบถึงความหมายของท้องถิ่นและเราควรที่จะให้ความสำคัญกับท้องถิ่นของเราอย่างรู้คุณค่าของมัน

#12 By ธนวัฒน์ 4/3 No.10 (125.25.253.29) on 2008-06-04 10:36

#13 By สกาวม.4/3เลขที่27 (119.42.65.43) on 2008-06-04 10:36

จาก ที่ได้อ่านมา ทำให้หนูได้ทราบว่า ความหมายของ
ท้องถิ่นคืออะไร แล้วทำให้ทราบว่า ท้องถิ่น มีหน่วยพื้นที่ตั้งแต่ บ้าน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เทศบาล จังหวัด


เมื่อได้อ่านแล้วสามารถได้นำความรุ้ที่ได้อ่านมาใช้
ในการเรียนและการทำรายงานได้ค่ะ

#14 By ปรียาภรณ์ ชั้นม.4/3 เลขที่ 39 (119.42.65.43) on 2008-06-04 10:36

ท้องถิ่นที่อยู่อาศัยสามารถเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต และอนาคตของประเทศชาติจะพัฒนามาก น้อยแค่ไหน

#15 By สกาวม.4/3เลขที่27 (119.42.65.211) on 2008-06-04 10:38

จากที่อ่านมาแล้วทำให้ได้รู้ว่า คำว่า "ท้องถิ่น" คือ ถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เทศบาล จังหวัด และทำให้ได้รู้ถึงองค์ประกอบและความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านการเมิอง และยังได้รู้จักการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขได้อีกด้วย

#16 By สุธิดา ม.4/3 เลขที่ 38 (125.25.253.29) on 2008-06-04 10:38

จากที่ได้อ่านนั้น ท้องถิ่น หมายถึง การกำหนดขอบเขตพื่นที่ และ ถิ่นฐานที่อยู่ ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เทศบาล ดดยคำนึงถึง สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ ลักษณะการเมือง การปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษกิจ การเมือง สังคม การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชิวิตของตนเองให้มีความสุข confused smile

#17 By ภัคจิรา ม.4/3 เลขที่16 (119.42.65.43) on 2008-06-04 10:46

จากที่ได้อ่านนั้น ท้องถิ่น หมายถึง การกำหนดขอบเขตพื่นที่ และ ถิ่นฐานที่อยู่ ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เทศบาล ดดยคำนึงถึง สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ ลักษณะการเมือง การปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชิวิตของตนเองให้มีความสุข confused smile

#18 By ภัคจิรา ม.4/3 เลขที่16 (119.42.65.211) on 2008-06-04 10:47

ภาวะโลกร้อนเป็นบ่อเกิดของมหัตภัยร้ายแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง แต่ข้อดีของมันคือ ทำให้ผู้คนบนโลกหันมาสนใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและช่วยกันหาวิธียับยั้งในสิ่งต่างๆที่จะทำให้โลกของเราใบไม่ร้อนไปมากกว่านี้ แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ ไม่ช่วยที่จะรักษาโลก มีแต่ทำลายเพราะด้วยความสุขสบายที่เคยเป็นอยู่ก่อนหน้านั้น ก็คงได้เพียงแต่ทำใจ ไม่ว่าจะทำอย่างไรโลกของเราใบนี้ก็ไม่เย็นลงซะทีangry smile

#19 By สุกัญญา 4/3 เลขที่ 37 (119.42.65.211) on 2008-06-04 10:53

ในท้องถิ่นของเราที่เราอาศัยอยู่นั้น ก็เป็นเพียงท้องถิ่นเล็กที่มีค่า และมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ ทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์ร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้question

#20 By สุกัญญา 4/3 เลขที่ 37 (119.42.65.43) on 2008-06-04 10:57

จากการที่ได้อ่านข้อความมาทำให้เข้าใจ ความหมายของคำว่าท้องถิ่นมากขึ้น จากการที่เข้าใจด้วยตัวเองแล้วก้อทำให้รู้จักกับความหมายของคำว่าท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

#21 By ชลวรรษ ขำเกิด ม.4/10 เลขที่9 (119.42.67.38) on 2008-06-05 14:38

จากเนื้อหาเรื่องท้องถิ่นที่ฉันได้อ่าน ทำให้ได้ความรู้ว่า ความหมายของ ''ท้องถิ่น'' และ ลักษณะที่เป็นขอบเขตชุมชนใดชุมชนหนึ่งสิ่งที่เราควรพิจารณา

ฉันคิดว่าเนื้อหานี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เมื่อเรารู้ถึงผลกระทบต่างๆ ก็ควรจะแก้ไขและควรจะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดำเนินชีวิตได้
และก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติได้อีก
big smile

#22 By อิสริยา ภูลายดอก ม.4/10 เลขที่ 27 (125.25.253.30) on 2008-06-05 14:42

จากเนื้อหาเรื่องนี้
ทำให้เรารู้จักท้องถิ่นมากขึ้น
เราจึงควรช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น
รับผิดชอบหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ท้องถิ่นของเราจึงเจริญก้าวหน้า

#23 By น.ส. ศมาพร 4/10 เลขที่ 32 (119.42.67.38) on 2008-06-05 14:43

มีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นมาก ได้รู้ว่าท้องถิ่นมีความหมายว่าอย่างไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง การดูแลรักาท้องถิ่นให้มีความเจริญในด้านต่างๆ

#24 By อรอนงค์ 4/10 เลขที่12 (119.42.67.38) on 2008-06-05 14:43

ทำให้มีความรู้เพิมเติมมากขึ้น เช่น
ความหมายของท้องถิ่นหมายถึงสถานที่เป็นขอบเขตเฉพาะที่นั้นๆและก็อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม จนกลายเป็น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เทศบาล จังหวัดไปในที่สุด
ความเจริญก้าวหน้าจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆและแต่ละพื้นที่ก็จะมีการปกครองที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดของสังคมนั้นๆ

#25 By อรทัย พิมพา ม.4/6 เลขที่ 29 (119.42.70.227) on 2008-06-06 11:30

เป็นข้อมูลที่รายละเอียด ทำให้เข้าใจความหมายของe-bookอย่างชัดเจนหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์มากๆถ้าจะทำรายงาน

#26 By ศุภีเรศร์ ม.4/6 เลขที่11 (119.42.70.227) on 2008-06-06 11:38

ทำให้มีความรู้ใหม่ๆที่เรายังไม่เคย ทราบ ยังไม่เคยรุ้ เกี่ยวกับท้องถิ่นมากขึ้นว่า การกำหนดพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ปรากฎในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาพสังคม เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มากครับ

#27 By ศุภีเรศร์ ม.4/6 เลขที่11 (119.42.65.83) on 2008-06-06 11:41

เป็นเรื่องที่ดีมากได้อธิบาย ถึงท้องถิ่น

และเป็นเรื่องที่สะท้อน ชีวิต รวมถึง

การใช้ชีวิตประจำวันด้วย ได้สื่อถึง คำว่า

ท้องถิ่นได้ดี

#28 By คชกริช ผลานิสงค์ 4/1 N.2 (118.174.23.91) on 2008-06-06 20:48

เรื่องของท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว แต่ในรายละเอียดปลีกย่อยคือยังไม่รู้แน่เพราะไม่ใช่เรื่องที่สนใจมากนัก แต่พอได้อ่านของอาจารย์เลยได้รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไร และสำคัญยังไง

#29 By สุภารัตน์ ม.4/6 เลขที่ 25 (124.120.236.91) on 2008-06-07 09:04

จากที่ได้อ่านได้ความรู้มากมายเเละเข้าใจความหมายของคำว่า ท้องถิ่น มากขึ้น รู้ว่ามีลักษณะอย่างไร ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นbig smile

#30 By สุมิตรา สิงห์เรือง 4/1 เลขที่ 28 (203.118.121.66) on 2008-06-07 16:04

จากที่ได้อ่านได้ความรู้มากมายเเละเข้าใจความหมายของคำว่า ท้องถิ่น มากขึ้น รู้ว่ามีลักษณะอย่างไร ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นbig smile

#31 By สุมิตรา สิงห์เรือง 4/1 เลขที่ 28 (203.118.121.66) on 2008-06-07 16:09

หนูคิดว่าหนูได้รู้ความหมายของคำว่าท้องถิ่นได้ชัดเจนขึ้นจากในอดีตขึ้นและทำให้รู้สึกรักท้องถิ่นมากขึ้น อีกทั้งยังคิดว่าคนในสมัยนี้รักและดูแลแต่ตนเองแต่ละเลยการดูแลรักษาท้องถิ่นของตน

#32 By วาสนา ม.4/2 เลขที่26 (124.120.247.217) on 2008-06-07 16:24

จากบทความที่อ่านทำให้ทราบคำจำกัดความของคำว่า "ท้องถิ่น" ชัดเจนขึ้น
...ก็เคยฟังเคยพูดคำนี้ แต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่า ท้องถิ่นมันคืออะไร หมายความว่ายังไง ไม่รู้จะนิยามมันยังไง มันมีความหมายในตัวด้วยหรอ???embarrassed ...
พออ่านแล้วก็พอจะนึกภาพตามได้ปล.บล็อกอาจารย์อ่านง่ายดีค่ะ ^o^ เนื้อหาสาระเยอะ พื้นหลังเรียบๆ ทำให้อ่านง่าย อ่านแล้วไม่มึนๆ งงๆ เหมือนบล็อกอื่นๆ sad smile
++++ แล้วจะมาอ่านบ่อยๆน้าค้าcry บ๋ายบาย^^/ ++++

#33 By รัฐณี ม.4/2 เลขที่ 22 (124.120.201.228) on 2008-06-07 18:29

อาจารย์เลือกใช้สีตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรทำให้ข้าพเจ้าสามารถอ่านได้ชัดเจน เนื้อหาสาระที่อาจารย์เลือกนำมาเสนอนั้นก็เป็นเนื้อหาที่ดีค่ะ แต่ข้าพเจ้าคิดว่ายังขาดลูกเล่นของการนำเสนอไปบ้าง คือหากอาจารย์หาภาพประกอบกับเรื่องที่อาจารย์ต้องการจะเสนอ และก็ใส่ตัวการ์ตูนน่ารักๆที่มันขยับได้ก็จะมีแรงจูงใจในการอ่านมากกว่านี้ค่ะ big smile
ส่วนเนื้อเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวเกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นก็ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นค่ะ
*ขอบคุณอ.สุปราณีมากๆนะค่ะ เป็นกำลังใจให้อาจารย์ค่ะนำข้อความดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะค่ะ สู้ ๆ

#34 By นิภาภัทร ชั้น4/1 เลขที่ 23 (58.10.170.201) on 2008-06-07 19:25

บทความนี้เป็นบทความที่ดี ทำให้หนูได้รู้ถึงความหมายของ คำว่า ท้องถิ่น ที่ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งหนูคิดว่า คนในปัจจุบันนี้ไม่รู้หรอกค่ะว่า ท้องถิ่น ความจริงแล้วนั้นหมายถึงอะไร และมีความสำคัญกับเราอย่างไร จึงทำให้คนในปัจจุบันไม่รักษาท้องถิ่นของตนเองกัน
ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ สำหรับบทความดีๆค่ะ surprised smile

#35 By อริสรา ม.4/2 เลขที่ 30 (61.90.238.40) on 2008-06-07 20:49

จากการที่ได้อ่านบทความเรื่องนี้ ทำให้รู้ถึงความหมายที่แท้จริงตามพจนานุกรมของคำว่า ท้องถิ่น ว่าเหมือนหรือต่างกับความหมายที่เราเข้าใจหรือไม่...big smile confused smile

#36 By วรรณิภา ม.4/2 เลขที่ 23 (202.5.84.219) on 2008-06-08 12:40

เนื้อหาดีนะครับ เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนที่ต้องทำรายงานส่งอาจารย์ ฯลฯ

#37 By พงศกร 4/2 เลขที่5 (125.25.252.213) on 2008-06-08 13:37

จากการอ่านบทความของอ.นะคะ ทำให้ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ต้องขอบคุณอาจารย์ที่หาข้อมูลต่างๆมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ ^^

#38 By วริยา ม.4/2 เลขที่ 25 (119.42.70.200) on 2008-06-08 13:40

จากที่ได้อ่านมาทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคำว่าท้องถิ่น เป็นเนื้อหาที่ดีมากค่ะ เเต่ตัวหนังสือน่าจะมีสีสันมากกว่านี้ จะได้เป็นที่ดึงดูดความสนใจค่ะopen-mounthed smile

#39 By ฐิตา ม.4/1 เลขที่40 (61.91.162.219) on 2008-06-08 19:44

บทความนี้ทำให้ได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่าท้องถิ่น
และทำให้รูว่าท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างไร...big smile open-mounthed smile confused smile

#40 By ธนกฤต ม.4/1 เลขที่11 (61.91.162.219) on 2008-06-08 19:50

ทำให้รู้ว่า ท้องถิ่นหมายถึงอะไร และเราทุกคนต้องช่วยกัน ช่วยที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งๆขึ้น ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี และช่วยเหลือกัน ท้องถิ่นของเราจะได้สงบสุขไม่มีปัญหาด้านต่างๆมารบกวนconfused smile

#41 By น.ส.ศุภานุช ทรัพย์รื่นรวย ม.4/2 เลขที่ 28 (124.120.206.242) on 2008-06-08 20:06

บทความนี้ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับวิชาภาษาไทยทำไห้เราได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า ท้องถิ่น ซึ่งเราได้ไช้มาเป็นเวลานานมากแล้ว ขอบคุณครับที่ไห้ความรู้

#42 By สิรพัชร ม. 4/2 เลขที่ 2 (125.25.105.144) on 2008-06-08 20:46

จากบทความนี้ทำให้หนูเข้าใจ คำว่า "ท้องถิ่น" เด่นชัดยิ่งขึ้น "ท้องถิ่น" มีขอบเขตทางพื้นที่ที่จำกัด ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่า "ท้องถิ่น" มีลักษณะไม่ใหญ่มากนัก จึงมีลักษณะเฉพาะเจาะในเรื่องต่าง ๆ อย่างเด่นชัด เช่น การปกครองของท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมของท้องถิ่น พืชประจำท้องถิ่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ฉะนั้นการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท้องถิ่น จึงควรศึกษาลักษณะต่าง ๆของท้องถิ่นนั้นก่อนที่จะทำอะไรไปค่ะ

#43 By ณิชาพร ม.4/2 เลขที่ 19 (203.209.124.142) on 2008-06-08 23:43


ลองได้อ่านแล้วค่ะได้ความรู้เพื่มเติมด้วย

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ

#44 By พรชนก ชั้นม.4/1 เลขที่22 (203.209.127.106) on 2008-06-09 17:15

อ่านแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ท้องถิ่น โดยใช้ภาษาในการอธิบายที่เข้าใจง่ายและลึกซึ้ง เนื้อหาครอบคลุมและตรงกับประเด็นกับหัวข้อที่ตั้งไว้surprised smile

#45 By แสงสุรีย์ 4/1 เลขที่ 16 (124.120.236.33) on 2008-06-09 17:58

บทความนี้ทำให้ได้รู้ความหมายของ คำว่า "ท้องถิ่น"
อย่างถูกต้องและชัดเจน
จากที่เคยได้ยินคำว่าท้องถิ่นมามากมาย
แต่ก็ไม่เคยรู้ความหมายของคำๆนี้อย่างลึกซึ้ง
พึ่งจาได้รู้ความหมายที่ลึกซึ้งจากบทความนี้
ขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะcry

#46 By น.ส.ศุจิวรรณ ชูไสว ม.4/1 เลขที่ 32 (124.120.238.8) on 2008-06-09 18:16

จากที่ได้อ่านบทความนี้ทำให้ได้รู้ความหมายของคำว่าท้องถิ่นอย่างเข้าใจเเละชัดเจนมากขึ้น มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น surprised smile

#47 By ศุภพร ม.4/1 เลขที่36 (61.91.193.146) on 2008-06-09 19:10

อ่านแล้วเข้าใจดีคับ

ได้รู้รับความรู้เพิ่มเติมคับ double wink

#48 By วรคุณ ชั้นม.4/1 เลขที่ 3 (203.155.225.13) on 2008-06-09 19:15

บทความนี้ทำให้ได้รู้ความหมายของคำว่าท้องถิ่นตามหลักพจนานุกรม จากที่เคยได้ความรู้มาอย่างผิวเผิน แต่พอได้มาอ่านบทความนี้จึงได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก...question

#49 By น.ส.ออมทรัพย์ ม.4/1 (61.91.193.146) on 2008-06-09 19:16

บทความนี้ทำให้ได้รับความรู้มากเกี่ยวกับคำว่าท้องถิ่นและทำให้รู้ว่าท้องถิ่นสำคัญอย่างไร ได้รู้ความหมายอย่างลึกซึ้งและชัดเจนมากครับ open-mounthed smile big smile

#50 By นายณัฐพงศ์ ม.4/1 เลขที่6 (61.91.193.146) on 2008-06-09 19:24